Käytämme evästeitä varmistaaksemme parhaan mahdollisen kokemuksen käyttäessäsi verkkosivujamme (esim. webliikenteen seuranta ja sosiaalisen median mainontakäyttö) Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla verkkosivujemme selaamista. Voit lukea lisää yksityisyysuojastasi tästä>>

Palautukset & Reklamaatiot

Käytäntö palautuksissa

Hyväksytyille palautuksille edellytetään:

  • Palautuksesta ilmoitettava Hammerglass Finlandille ja palautukselle saatava hyväksyntä ennen tavaran palautusta.
  • Mittatilaustyönä tehdyt lasiruudut eivät kuulu palautusoikeuden piiriin.
  • Palautettava tuote oltava "kuin uusi" ja myyntikunnossa. Tuotteessa ei saa olla naarmuja, vekkejä tai muuta vahinkoa.
  • Suojakalvoja ei ole poistettu.
  • Tuote palautettava alkuperäispakkauksessa jotta se ei vahingoitu palautuskuljetuksen aikana.

Mikäli yllä olevat edellytykset täyttyy, palautamme 75% tuotteen hankintahinnasta. Asiakas vastaa palautuksen rahtikustannuksista.

Laadunarviointi & Reklamaatioiden käsittely

Automotive toimialaa koskeva ote laadunarviointi ja reklamaatioiden käsittely asiakirjasta.
Tutustu kokoo asiakirjaan Laadunarviointi ja reklamaatioiden käsittely>>

5.1. Förarhytt

För hyttens sidorutor gäller samma bedömningsgrunder som anges i allmänna villkor för garantier och reklamationer. För framrutan, där särskilt hänsyn skall tas till förarens behov av god sikt, gäller att rutans dioptervärde inte får överstiga 0,07, samt att betraktningsavstånd för punktfel och ytfel skall vara 1 meter (istället för 3 meter).

5.1. Driver’s cab

The cab side screens are subject to the same assessment criteria as those specified in the general terms and conditions for warranties and complaints. For the windscreen, where special regard must be given to the driver’s need for good visibility, the dioptre value of the screen should not exceed 0.07, and the viewing distance for point defects and surface defects should be 1 metre (instead of 3 metres).

5.2. Fysiska fel i rutor

Hammerglass® är en specialbelagd polykarbonat. Vid extrudering av Hammerglass-skivorna kan det förekomma att små fel eller ojämnheter uppstår. Dessa skivor skall sorteras bort vid den kvalitetskontroll skivorna genomgår. Skulle det ändå förekomma fel som är så störande att rutan inte kan användas, ersätter Hammerglass AB produkten med ny ruta. Reklamationen skall gå genom märkesverkstaden. Förutom bild och beskrivning av själva felet måste rutans produktionsnummer anges för spårbarhet.

5.2. Physical defects in screens

Hammerglass® is a specially coated polycarbonate. When Hammerglass sheets are extruded, small defects or irregularities may arise. Affected sheets have to be separated out during the quality control process that sheets must undergo. Should defects nevertheless be found which are so intrusive that the screen cannot be used, Hammerglass AB will replace the product with a new screen. The complaint should be submitted via the dealer’s service workshop. As well as providing a photo and description of the defect itself, the complainant should specify the production number of the screen to assist traceability.

5.3. Inpassning av ramar och rutor

Hammerglass automotive-produkter benämns utifrån tillgängliga modellbeteckningar som erhållits från tillverkare, maskinimportörer, serviceverkstäder m fl. Samtliga automotive-produkter har provmonterats på fysiska maskiner varvid passform, täthet, monteringsförfarande etc har kontrollerats. I vissa fall förekommer dock maskiner med specialhytter eller andra modifieringar, som avviker från de modeller på vilka utprovning skett - trots att maskinen har samma modellbeteckning som standardmodellen. Hammerglass AB tar inget ansvar för hur väl våra produkter passar på modellvarianter på vilka produkterna ej utprovats. Ej heller tas kostnader för anpassning eller speciallösningar om våra produkter används på modellvarianter vi inte känner till.

5.3. Accuracy of fit of frames and screens

Hammerglass automotive products are designated on the basis of available model identifiers obtained from manufacturers, machine importers, service workshops and the like. All automotive products have been trial-fitted on actual machines where fit, tightness and installation procedure have been checked. In certain cases, however, there are machines with special cabs or other modifications which differ from the models on which trial fitting has taken place – even though the machine in question has the same model identifier as the standard model. We do not accept any liability for how well our products fit model variants on which the products have not been trial-fitted. Nor can we accept costs for adaptation or special solutions if our products are used on model variants that we are not aware of.

5.4. Limmade rutor

Rutor som skall limmas in är försedda med en svart ytterkant (mask). Med varje ruta följer en noggrann monteringsanvisning. Om en ruta skulle lossna från hytten har detta orsakats av att monteringsanvisningen inte följts, och är inte att betrakta som ett garantiärende.

5.4. Glued screens

Screens which have to be glued in place are provided with a black outer edge (masking). Every screen is accompanied by precise installation instructions. If a screen should come loose from the cab this will have been caused by a failure to comply with the installation instructions and is not regarded as a warranty issue.

5.5. ScreenSaver skyddsfilm

ScreenSaver-film är avsedd att skydda Hammerglass-rutan mot vindrutetorkarens nötning i grusiga miljöer. Träffas filmen/rutan av stenskott är det troligt att det går hål i filmen och att små ansamlingar av vatten kan uppträda där filmen har punkterats. Detta är inte ett garantiärende.
I de fall rutorna levereras med ScreenSaver-film direkt från vår tillverkning måste varsamhet iakttagas vid montage så att rutan inte böjs eller vrids, vilket kan få filmen att lossna. ScreenSaver-filmen är testad på hundratals maskiner med mycket gott resultat. Skulle filmen lossna från rutan är detta sannolikt orsakat av felaktig hantering vid montering av rutan, och inget garantiärende.

5.5. Sacrificial film

The sacrificial film is designed to protect the Hammerglass screen against wear and tear by the windscreen wipers in gritty environments. If the film/screen is hit by stone chippings it is likely that a hole will be made in the film and that small accumulations of water will occur where the film has been punctured. This is not a warranty issue.
The sacrificial film has an adhesive layer consisting of millions of adhesive bubbles. When fitting a new film, it is of the utmost importance for the film scraper to be used with sufficient force to ensure that the adhesive bubbles burst and thereby create adhesion. It is not enough simply to scrape away the water between the film and the screen.
In those cases where the screens are supplied with a sacrificial film direct from our factory, care must be exercised when installing to ensure that the screen is not bent or twisted, which could cause the film to become detached. The sacrificial film has been trial-fitted on hundreds of machines with excellent results. Should the film become detached from the screen this will probably be the result of incorrect handling on installation of the screen and is not a warranty issue.